Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
Ostatnie s??owo ma Bernanke

"Inwestorzy czekali wczoraj na posiedzenie Fed i otrzymali to, co chyba chcieli. Euro zako??czy??o wczorajszy dzie?? na minusie i to nawet pomimo ca??kiem dobrych danych. Beneficjentem takiego rozwoju sytuacji by?? oczywi??cie dolar." Czytaj więcej...
Inwestorzy wracaj? do Stan??w

"Lepsze dane gospodarcze powoduj?, ??e inwestorzy wracaj? do Stan??w Zjednoczonych, a nie tak jak by??o to wcze??niej, do strefy euro. W ??rod? odb?dzie si? konferencja Bena Bernanke. Trac?ce na warto??ci euro do dolara os??abia z??otego do g????wnych walut." Czytaj więcej...
Z??oty oddala si? od ostatnich maksim??w

"Podczas porannego handlu z??oty nieznacznie traci, kontynuuj?c spadki z wczorajszej sesji. Polska waluta wyceniana jest nast?puj?co: 4,1194 PLN za euro, 3,1560 PLN wobec dolara ameryka??skiego oraz 3,40 PLN wzgl?dem franka szwajcarskiego. Rentowno??ci polskiego d??ugu na rynku wt??rnym pozostaj? stabilne (5,349%), jednak mo??na zaobserwowa? lekki spadek cen instrument??w (podobny scenariusz widoczny jest na wi?kszo??ci rynk??w d??u??nych kraj??w Strefy Euro)." Czytaj więcej...
Lepsze od oczekiwa?? dane ze Stan??w Zjednoczonych umacniaj? dolara

"Wtorkowa sesja europejska przynios??a znacz?ce umocnienie dolara wobec euro. Kurs EUR/USD spad?? do 1,305. Poprawa nastroj??w wobec waluty ameryka??skiej przysz??a wraz z publikacj? danych z USA." Czytaj więcej...
Rynek zaskoczy??a wy??sza od oczekiwa?? inflacja

"Najwa??niejszym wydarzeniem na rynku stopy procentowej by??a publikacja danych nt. lutowej inflacji. Wska??nik CPI okaza?? si? wy??szy od oczekiwa?? rynkowych i wyni??s?? w zesz??ym miesi?cu 4,3% wobec 4,1% w styczniu (po wprowadzeniu nowego koszyka inflacyjnego)." Czytaj więcej...
Eurodolar kontynuuje spadki

"Po og??oszeniu decyzji FOMC w sprawie st??p procentowych dolar umocni?? si? w stosunku do euro i dzi?? nad ranem kurs EUR/USD znajduje si? przy poziomie 1,3040. Tym samym trwa kr??tkoterminowy trend spadkowy i w dalszej cz???ci dnia mo??liwym scenariuszem jest cofni?cie w okolice 1,3060, a nast?pnie kontynuacja spadk??w. Najbli??sze wsparcie znajduje si? przy poziomie 1,2980." Czytaj więcej...
Mo??liwa korekta kursu z??otego

"Z??oty w ??rod? prawdopodobnie pozostanie zmienny z opcj? dalszego os??abiania si?. Dilerzy zwracaj? uwag? na fakt, ??e od d??u??szego czasu na rynku nie by??o korekty. D??ug czeka na wyniki aukcji OK0114." Czytaj więcej...
Euro na r??wni pochy??ej.

"Euro odnotowa??o straty wobec wi?kszo??ci g????wnych par walutowych po wczorajszym odczycie niemieckiego indeksu oczekiwa?? inwestor??w i analityk??w. Wed??ug marcowych danych, indeks ten wzr??s?? z poziomu 5,4 pkt. do 22,3 pkt. (miesi?c do miesi?ca) ,co jest bardzo optymistyczn? wie??ci? dla rynk??w." Czytaj więcej...
Z??oty s??abnie mimo sprzyjaj?cych warunk??w

"Dzisiejsze notowania g????wnej pary walutowej w du??ej mierze przebiega?? w w?skiej konsolidacji pomi?dzy 1,3030, a 1,3070. Od pocz?tku sesji europejskiej popytowa strona rynku stara??a si? odrabia? poniesione wczoraj straty. Jednak brak istnych impuls??w, kt??re mog??y by wspom??c wzrosty zatrzyma??y notowania na poziomie 1,3070." Czytaj więcej...
Bernanke rozczarowa?? inwestor??w

"Inwestorzy nie maj? powod??w do poprawy sentymentu. Gorsze od oczekiwa?? dane oraz przede wszystkim szef Fed, kt??ry nie wspomnia?? podczas konferencji o kontynuacji polityki luzowania polityki pieni???nej, by??y powodem ucieczki do dolara." Czytaj więcej...
Frank tanieje przed spotkaniem SNB

"W ??rod? WIG20 zachowywa?? si? lepiej od zagranicznych indeks??w i r??s?? o ok. 1,4 proc., co by??o jednym z lepszych wynik??w w Europie. Z interesuj?c? sytuacj? mieli??my do czynienia na rynku walutowym przed jutrzejszym spotkaniem SNB." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja