Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
UE krytykuje Ukrain? za skazanie ?ucenki

" By??y minister zosta?? skazany za wy??udzenie 16 tys. z??otych. Teraz pozbawi? go mienia i musi zap??aci? 360 tys. z??otych." Czytaj więcej...
Tadeusz Rydzyk ju?? nie musi p??aci? grzywny

" o. Rydzyk przez miesi?c nie obiera?? wezwa??, nie uda??o si? te?? ustali?, czy posiada on jaki?? maj?tek." Czytaj więcej...
NIK sprawdzi, kto nie p??aci abonamentu RTV

" ??rodki z abonamentu przeznaczane s? na realizacj? misji publicznej przez publiczn? telewizj? i radiofoni?." Czytaj więcej...
Kto odpowiada za d??ugi w sp????ce partnerskiej?

" Partnerzy ponosz? odpowiedzialno??? za zobowi?zania firmy ca??ym swoim maj?tkiem osobistym wy???cznie, gdy wierzyciel nie uzyska zaspokojenia z maj?tku sp????ki partnerskiej." Czytaj więcej...
Nadgodziny - kiedy nale??? si? pracownikowi

" Pracownik nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych." Czytaj więcej...
Znak towarowy - co mo??e przeszkodzi? w jego uzyskaniu

" Nie udziela si? praw na znaki z elementami geograficznymi regionu lub miejsca, kt??re mog??yby sugerowa?, ??e towar pochodzi z innego terenu." Czytaj więcej...
Zaopatrzenia emerytalne ??o??nierzy zawodowych oraz uprawnionych cz??onk??w ich rodzin

" Dnia 7 marca 2012 r. wchodzi w ??ycie Rozporz?dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu post?powania i w??a??ciwo??ci..." Czytaj więcej...
Pa??stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzia??u terytorialnego kraju

" Dnia 7 marca 2012 r. wchodzi w ??ycie Rozporz?dzenie Rady Ministr??w z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie pa??stwowego rejestru granic i powierzchni..." Czytaj więcej...
Proces cywilny wed??ug nowych zasad. Zobacz zmiany

" Wed??ug znowelizowanych przepis??w wy???cznie od uznania s?dziego zale??e? b?dzie, czy i w jakim stopniu sp????nione dowody stron zostan? w sprawie pomini?te." Czytaj więcej...
Kontrola ??ywno??ci. Czy inspekcja mo??e zamkn?? zak??ad?

" Gdy ??ywno??? nie odpowiada obowi?zuj?cym wymaganiom jako??ci, inspekcja mo??e zakaza? jej produkcji lub wprowadzania do handlu." Czytaj więcej...
Telepraca - co powinien zapewni? pracodawca?

" Pracodawca ma obowi?zek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezb?dnych szkole?? z obs??ugi sprz?tu." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja