Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          Aktualności

NEWS
Jak d??ugo b?d? czeka? na zwrot podatku?

"Ka??dy kto z??o??y?? swoj? deklaracj? podatkow? i szcz???liwie odnotowa?? nadp??at? najprawdopodobniej spodziewa si? szybkiego zwrotu nadp??aconego podatku. ??rednio otrzymamy ok. 1 tys. z??otych. Wbrew pozorom to ca??kiem sporo, st?d wiele osób zadaje sobie pytanie, jak d??ugo b?dzie musia??a czeka? na zwrot podatku" Czytaj więcej...
Wyd??u??enie wieku emerytalnego do 67 lat to by? mo??e za kr??tko

"Wyd??u??enie wieku emerytalnego do 67 lat mo??e nie wystarczy?, bo zbyt szybko ubywa Polak??w." Czytaj więcej...
3 powody, dla kt??rych bezrobocie wzro??nie bardziej ni?? zak??ada rz?d

"Z podpisanej przez prezydenta ustawy bud??etowej wynika, ??e bezrobocie na koniec roku wyniesie 12,3%. Jest to bardzo optymistyczne za??o??enie – w lutym stopa bezrobocia przekroczy??a 13,5% co oznacza, ??e na obecn? chwil? w Polsce mamy 2 mln 168 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Rz?d zak??ada, ??e na koniec roku b?dzie ich tylko nieca??e 200 tys. mniej. Czy to mo??liwe? Raczej nie" Czytaj więcej...
Ro??nie zapotrzebowanie na us??ugi finansowo-ksi?gowe

"Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na us??ugi finansowo-ksi?gowe dla firm. Z roku na rok przybywa ofert pracy, ro??nie liczba certyfikatów uprawniaj?cych do prowadzenia us??ug ksi?gowych. Stale rosn?c? popularno??ci? ciesz? si? tak??e kierunki studiów kszta??c?ce specjalistów ds. finansów i rachunkowo??ci." Czytaj więcej...
Holendrzy zatrudni? Polaka czy podzi?kuj? "polskim dresom"?

"Holenderskie firmy nie rezygnuj? z zatrudniania pracowników z Polski, wr?cz przeciwnie. Wed??ug Netherlands Council for Trade Promotion do 2015 w Holandii b?dzie pracowa? ponad 240 tys. Polaków. To prawie dwa razy tyle, ile obecnie." Czytaj więcej...
Skutki op????nienia ws. opakowa?? wyrob??w tytoniowych

"Stanowisko Polskiej Izby Handlu w sprawie skutków pó??rocznego opó??nienia w podpisaniu przez Ministerstwo Zdrowia rozporz?dzenia dotycz?cego ostrze??e?? zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych." Czytaj więcej...
Barometr Gospodarczy ZPP lekko w g??r?

"Zwi?zek Przedsi?biorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison pocz?wszy od I kwarta??u 2011 prowadz? badanie w??ród reprezentatywnej pod wzgl?dem ilo??ci zatrudnianych pracowników, próby ma??ych i ??rednich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych) dotycz?ce koniunktury gospodarczej. Barometr gospodarczy ZPP jest publikowany co kwarta??. Aktualnie prezentujemy wyniki V fali tego badania za I kwarta?? 2012 roku." Czytaj więcej...
Faktury od r?ki

"Firma inFakt.pl, dostarczaj?ca us??ugi Fakturowania oraz Ksi?gowo??ci dla freelancerów, samozatrudnionych oraz mikro i ma??ych firm - www.infakt.pl, wykonuje kolejny krok w kierunku dokonania zmiany na rynku ksi?gowo??ci w Polsce i jako jedyny dostawca us??ug ksi?gowych w Polsce oferuje aplikacje mobilne na iPhone'a oraz Androida." Czytaj więcej...
D??ugi dusz? ma??e firmy

"Coraz trudniej uzyska? zap??at? za sprzedane towary i us??ugi, coraz d??u??ej trzeba czeka? na pieni?dze. 61% mikro- i ma??ych przedsi?biorstw walczy o przetrwanie. Problemy maj? zw??aszcza te firmy, które dopiero rozpocz???y dzia??alno??? – wynika z najnowszego raportu Portfel Nale??no??ci Polskich Przedsi?biorstw, przygotowanego wspólnie przez Krajowy Rejestr D??ugów i Konferencj? Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce." Czytaj więcej...
Firmowa wigilia - mi??y zwyczaj czy z??o konieczne?

"Wielu pracowników my??li o bo??onarodzeniowym przyj?ciu w firmie bez entuzjazmu. Bo znowu trzeba b?dzie „dobrze si? bawi?” i udawa?, ??e wszyscy jeste??my „jedn? rodzin?”. W Europie i na ??wiecie obowi?zuj? ju?? ca??kiem inne trendy w modzie na ??wi?teczne imprezy." Czytaj więcej...
Nadgodziny staj? si? norm?

"Ponad 1/3 polskich pracowników zostaje w pracy po godzinach, a wi?kszo??? z nich zabiera prac? do domu, wynika z bada?? przeprowadzonych przez firm? Regus." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  05 grudnia 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja