Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
??niadek: podniesienie wieku emerytalnego nie jest lekarstwem

"Janusz ??niadek uwa??a, ??e plany reformy emerytalnej s? z??e i prowadz? do sytuacji, w kt??rej najwi?ksz? cen? za jej przeprowadzenie ponios? najbiedniejsi. Go??? Programu Trzeciego Polskiego Radia podkre??la, ??e nie mo??na traktowa? podniesienia wieku emerytalnego jako lekarstwa na sytuacj? w kraju." Czytaj więcej...
Debata na temat reformy emerytalnej w Pa??acu Prezydenckim

"W Pa??acu Prezydenckim odbywa si? w??a??nie debata na temat reformy emerytalnej. Prezydent Bronis??aw Komorowski chce wys??ucha? opinii ekspert??w o podniesieniu wieku emerytalnego i o innych dzia??aniach zwi?zanych ze starzeniem si? spo??ecze??stwa." Czytaj więcej...
Resort finans??w w tym roku chce wprowadzi? op??at? bankow?

"Minister finans??w Jacek Rostowski zapowiedzia?? w ??rod? podczas Forum Bankowego 2012, ??e jeszcze w tym roku resort finans??w chce wprowadzi? op??at? bankow?. Trafia??aby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny dzia??aj?cy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Prezes Zwi?zku Bank??w Polskich Krzysztof (..)" Czytaj więcej...
MinFin zaoferuje na przetargu uzupe??niaj?cym obligacje za 0,8 mld z??

"Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupe??niaj?cym obligacje dwuletnie serii OK0114 o warto??ci 800 mln z??, poinformowa?? resort w komunikacie.Cena sprzeda??y (taka sama, jak na przetargu g??ównym) wyniesie 920,70 z??.Na przetargu g??ównym w ??rod? resort sprzeda?? (..)" Czytaj więcej...
W weekend przerwa w dost?pie do mBanku

"mBank informuje o czekaj?cym klientów w weekend utrudnieniu w dost?pie do systemu bankowo??ci. mBank informuje na swojej stronie internetowej, ??e w zwi?zku z pracami modernizacyjnymi w nocy z 17 na 18 marca br. w godzinach 01:00 - 09:00 nast?pi przerwa w dost?pie do mBanku przez wszystkie (..)" Czytaj więcej...
MinFin sprzeda??o na przetargu uzupe??niaj?cym obligacje za 0,3 mld z??

" Ministerstwo Finansów sprzeda??o na przetargu uzupe??niaj?cym obligacje dwuletnie serii OK0114 o warto??ci 300 mln z?? (wobec oferty wynosz?cej 800 mln z??), poinformowa?? resort w komunikacie. Popyt wyniós?? tak??e 300 mln z??.Na przetargu g??ównym w ??rod? resort sprzeda?? obligacje tej (..)" Czytaj więcej...
MCI Partners wejdzie na NewConnect w II po??owie 2012 r.

"Warszawa, 14.03.2012 (ISB) - MCI Management planuje w II lub III kwartale przeprowadzi? ofert? swojej spó??ki zale??nej MCI Partners i w II po??owie roku wprowadzi? j? na NewConnect, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasz Czechowicza. MCI Management, po IPO, chce nadal kontrolowa? przynajmniej 80% (..)" Czytaj więcej...
Spadek depozyt??w gospodarstw domowych

"14.03. Warszawa (PAP) - Spadek depozyt??w gospodarstw domowych spowodowany by?? przesuni?ciem na stycze?? premii i nagr??d w zwi?zku z podwy??szeniem sk??adki rentowej - poda?? NBP w komentarzu do danych o poda??y pieni?dza M3 w styczniu. "Depozyty bankowe gospodarstw domowych wynios??y w ko??cu lutego (..)" Czytaj więcej...
Kwa??niak z KNF: Po drugiej stronie te?? s? ludzie

"Cezary Szymanek: Go??ciem w poranku Radia PiN jest Wojciech Kwa??nia??, wiceprzewodnicz?cy KNF. Dzie?? dobry, panie przewodnicz?cy. Wojciech Kwa??niak: Dzie?? dobry. CS: Panie przewodnicz?cy czy Urz?d Nadzoru Finansowego mo??na krytykowa?? WK: Mo??na tak, jak ka??dy urz?d. CS: Dlaczego (..)" Czytaj więcej...
Po likwidacji lokat antybelkowych bankom grozi gwa??towny odp??yw kapita????w

"W wyniku zapowiadanej likwidacji lokat antypodatkowych bankom, kt??re maj? znacz?c? koncentracj? takich lokat, grozi gwa??towny odp??yw ??rodk??w i wzrost koszt??w finansowania - ostrzega banki szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak." Czytaj więcej...
Nokaut planuje debiut na GPW i rozw??j m.in. poprzez akwizycje

"Warszawa, 24.11.2011 (ISB) – Spó??ka Nokaut, w??a??ciciel porównywarki cenowej Nokaut.pl, planuje rozwój m.in. poprzez akwizycje, wynika z komunikatu firmy. Wcze??niej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowa??a, ??e zatwierdzi??a prospekt Nokaut, który ma (..)" Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja